Privacyverklaring

vzw Kiewit

Vzw Kiewit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden.

In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.
Vzw kiewit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

vzw kiewit
T.a.v. Stefaan Brillouet en/of wim Vanvoorden
Vijversstraat 2a , 3500 Hasselt
www.vzwkiewit.be
info@vzwkiewit.be

Om u de best beveiligde gegevensbescherming te bieden, lichten we toe welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen, hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken of verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze gebruikers/huurders van de lokalen, leden, effectieve alsook toegetrede, deelnemers aan activiteiten en vrijwilligers.

Hoe verzamelen we informatie?

Vzw Kiewit verzamelt hoofdzakelijk persoonsgegevens die u ons zelf bezorgt wanneer u informatie vraagt, een lokaal reserveert/huurt of wanneer u deelneemt aan een activiteit.

Welke informatie verzamelen we?

Vzw Kiewit bewaart, in overeenstemming met de wet, een beperkt aantal persoonsgegevens, noodzakelijk voor de administratie mbt de verhuur van de lokalen, de administratie en wettelijke verplichtingen bij activiteiten alsook vrijwilligerswerk, en voor de interne werking.

Overzicht van de gegevens die we verzamelen:
Naam, voornaam, adres, bankrekeningnummer, E-mailadres, telefoon / GSM nr, INSZ, vereniging.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Vzw Kiewit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).

Financiële gegevens en gegevens met betrekking tot de huur van de ruimte houden we maximaal 7 jaar bij, conform de wettelijke termijnen voor de boekhouding.

We houden alle persoonsgegevens maximaal 7 jaar bij, conform de wettelijke termijnen voor de boekhouding.

Hoe gebruiken we deze informatie, doel en grondslag voor de verwerking?

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor specifieke en welomschreven doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden :

 • Registratie van de huur of het gebruik van een (vergader-)zaal (contractuele basis)
 • Inhoudelijke en praktische communicatie over de huur en het gebruik van de zaal (gerechtvaardigd belang)
 • Communicatie over onze werking (gerechtvaardigd belang voor leden, gerechtvaardigd belang voor gelijkaardige activiteiten, toestemming voor externen)
 • Voor andere specifieke doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven.
 • Voor andere specifieke doeleinden waartoe vzw Kiewit wettelijk verplicht wordt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden (verwerkers)

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan externe dienstverleners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een externe dienstverlener voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Verzekering van leden en vrijwilligers

 

Deze partners mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden en houden zich aan strikte geheimhoudingsverplichtingen in overeenstemming met de overeenkomsten die we met hen aangaan.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Wij zorgen ervoor dat derden enkel toegang hebben tot persoonsgegevens waarvoor zij de specifieke taken moeten uitvoeren in het kader van onze doelstellingen. We zorgen er voor dat zij zich ertoe verbinden om de gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en enkel te gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht voor commerciële doeleinden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan Derden (ontvangers)

We bezorgen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Als we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen we uw persoonsgegevens door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving. Op die manier zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens die buiten de EER aan derden worden overgedragen, met net zoveel zorg worden verwerkt als in België.

Hoe houden we uw informatie veilig?

Bij de vzw Kiewit engageren we ons om uw gegevens te beveiligen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens naar behoren te beschermen.

Hoe gebruiken we cookies op onze website?

De vzw kiewit maakt gebruik van noodzakelijke functionele cookies op haar website. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze website naar je browser worden gestuurd en weggeschreven op je harde schijf. Deze data worden gebruikt om de gebruikerservaring op de website te optimaliseren.

Als je deze cookies wenst te verwijderen, dien je de handleiding van je browser te raadplegen. Binnen je browser beschik je eveneens over de mogelijkheid je instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan je de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze je steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.

Hoe kan u informatie over uzelf beheren of verwijderen? (uw rechten)

Bij de vzw Kiewit willen we transparant zijn, niet alleen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, maar ook over uw rechten die gekoppeld zijn aan dergelijke verwerking. Daarom willen wij u wijzen op het bestaan van de volgende rechten:

 • Recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • Recht om dergelijke gegevens te corrigeren of te wissen (tenzij we ze moetenbewaren op wettelijke basis);
 • Recht om de verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
 • Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken indien de verwerking gebaseerd is op een dergelijke toestemming.

U kunt deze rechten uitoefenen bij vzw Kiewit . Wij vragen u uw identiteit te bewijzen.Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een ander privacyprobleem hebt, engageren wij ons om privacygerelateerde klachten onmiddellijk te behandelen.Als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door de vzw Kiewit neem dan contact met ons op via info@vzwkiewit.be.

U heeft ook steeds het recht om contact op te nemen met de bevoegde Autoriteit Gegegevensbescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. +32 (0)2 274 48 00 contact@apd-gba.be.

Hoe houden wij u op de hoogte van veranderingen aan dit beleid?

Deze privacyverklaring werd geafficheerd te vijversstraat 2a, 3500 Hasselt op 27/09/2019.

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat de inhoud ervan de ontwikkelingen op het vlak van regelgeving nauwkeurig weergeeft, alsook veranderingen die zich voordoen bij de vzw Kiewit.

De laatst geldende versie zal beschikbaar zijn op de website: www.vzwkiewit.be/privacy